Archived entries for Rosa María Calaf

5è BCNMediaLab: #Revolta TV

El divendres passat vam celebrar el 5è i darrer BCNMediaLab de la temporada. Aquesta cop volíem fer atenció sobre l’estat de la televisió informativa: és possible encara la informació a la televisió?

Rosa Maria Calaf va començar la seva intervenció mostrant la seva preocupació per una societat que sembla “que només ha de consumir i no pensar”. Segons la excorresponsal de RTVE la informació a la televisió ha sofert una important transformació en els darrers anys: “Ara és més important arribar i ser-hi que saber què passa”.

Calaf va criticar l’excessiu protagonisme dels periodistes, el corresponsal com una espècie en extinció i el format actual dels serveis informatius: “Implícitament estàs dient que el que no entra al telenotícies no és important”.

Per a Marià de Delàs hi ha un preocupant deteriorament i restricció del dret de la ciutadania a rebre informació fiable. “La realitat de vegades importa poc. S’escenifica molt, es porta a terme les idees de gent al despatx “.

Segons Delàs es confon contínuament informació i opinió. Va recordar les paraules del periodista Rafael Jorba que en una entrevista fa pocs dies, alertava que l’opinió ja està ocupant més espai que la informació. “Em reconec desconcertat en aquest panorama. La fragmentació de l’audiència provocada per la TDT ha tingut un efecte brutal de la televisió “.

Ferran Monegal i el model italià de tv

Per Ferran Monegal, periodista i crític des de fa 20 anys, els termes televisió i informació són cada vegada més incompatibles. Monegal va apuntar a l’arribada de la televisió de Berlusconi en els 90 com un factor fonamental en la formació de la televisió que avui coneixem. L’entrada d’aquests directius, entre ells Paolo Vasile, ha conformat una manera de fer televisió.

“L’estil italià considera la televisió com una plataforma de venda comercial”. Aquest és el model de televisió que ha triomfat segons apuntava Monegal. El model ha fet sorgir productores audiovisuals estretament lligades a les cadenes. “S’està produint una forma d’entendre televisió com xoriços, on només prima el gust pel consum però no prima el gust per la deontologia periodística”.

Va sorgir el tema dels anomenats informatius impacte que s’han imposat a les televisions privada. “Són com un estufa que cada vegada necessita més fusta que la realitat ja no dóna més de si i cal construir l’impacte”.

Els tres van coincidir que s’ha produït un deteriorament de l’ofici de periodista a la televisió. “Hi ha més periodistes als gabinets creant informació que buscant”, deia Rosa Maria Calaf.

Ferran Monegal va proposar començar una “revolta” contra tots els que mesuren la qualitat per l’audiència. “Cal enderrocar el concepte que el que ven molt és el bo, i el que ven poc és dolent”. Monegal va explicar que el director d’Antena3 va rebre “algun pal” per aconseguir ‘només’ un 6% el dilluns amb un reportatge de Bin Laden.

Regulació del sector, televisions públiques i un futur digital

Els tres ponents es van mostrar favorables a crear un òrgan de regulació veritablement independent davant la incapacitat que ha mostrat el sector per autoregular-se. “El CAC va començar molt bé però va caure de nou en les quotes polítiques” va dir Calaf, mentre Monegal va ser més contundent: “Fa anys aquests tribunals em irritaven, però després de veure algunes coses, efectivament el treball de periodista no es pot analitzar amb el codi penal a la mà. Ja no, la llei no està preparada per a les perversions que estem veient “.

La pervivència de les televisions públiques va ser altres dels temes que van sorgir en el debat. La supressió de la publicitat de TVE va ser, segons Monegal, motivada per la pressió de les cadenes privades al govern. “Ara aniran per les autonòmiques”.

Calaf es va mostrar esperançada que la informació audiovisual pugui tenir una nova oportunitat en el mitjà digital. I Delàs va deixar un espai també per a l’autocrítica: Què hem fet malament perquè la gent prefereixi un programa d’opinió que un reportatge informatiu?

5º BCNMediaLab: #Rebelión tv

El viernes pasado celebramos es 5º y último BCNMediaLab de la temporada. Esta vez queríamos llamar la atención sobre el estado de la televisión informativa: ¿es posible aún la información en televisión?

Rosa María Calaf empezó su intervención mostrando su preocupación por una sociedad que parece “que solo ha de consumir y no pensar”. Según la excorresponsal de RTVE la información en televisión ha sufrido una importante transformación en los últimos años: “Ahora es más importante llegar que saber lo que pasa”.

Calaf criticó el excesivo protagonismo de los periodistas, el corresponsal como una especie en extinción y el formato actual de los servicios informativos: “Implícitamente estás diciendo que lo que no entra en el telediario no es importante”.

Para Marià de Delàs, se está dando un preocupante deterioro y restricción del derecho de la ciudadanía a recibir información fiable. “La realidad a veces importa poco. Se escenifica mucho, se lleva a cabo las ideas de gente en el despacho”.

Según Delàs se confunde continuamente información y opinión. Recordó las palabras del periodista Rafael Jorbà que en una entrevista hace pocos días, alertaba de que la opinión ya está ocupando más espacio que la información. “Me reconozco desconcertado en este panorama. La fragmentación de la audiencia provocada por la TDT ha tenido un efecto brutal de la televisión”.

Ferran Monegal y el modelo italiano de tv

Para Ferran Monegal, periodista y crítico desde hace 20 años, los términos televisión e información son cada vez más incompatibles. Monegal apuntó a la llegada de la televisión de Berlusconi en los 90 como un factor fundamental en la formación de la televisión que hoy conocemos. La entrada de estos directivos, entre ellos Paolo Vasile, ha conformado una manera de hacer televisión.

El estilo italiano considera la televisión como una plataforma de venta comercial”. Éste es el modelo de televisión que ha triunfado según apuntaba Monegal. El modelo ha hecho surgir productoras audiovisuales estrechamente ligadas a las cadenas. “Se está produciendo una forma de entender televisión como chorizos, donde solo prima el gusto por el consumo pero no prima el gusto por la deontología periodística”.

Surgió el tema de los llamados informativos impacto que se han impuesto en las televisiones privada. “Son como un estufa que cada vez necesita tanta madera que la realidad ya no da más de sí y hay que construir el impacto”.

Los tres coincidieron en que se ha producido un deterioro del oficio de periodista en televisión. “Hay más periodistas en los gabinetes creando información que buscándola”, decía Rosa María Calaf.

Ferran Monegal propuso empezar una “ola de rebeldía” contra todos los que miden la calidad por la audiencia. “Hay que derruir el concepto de que lo que vende mucho es lo bueno, y lo que vende poco es malo”. Monegal contó que el director de Antena3 recibió “algún palo” por cosechar ‘solo’ un 6% el lunes con un reportaje de Bin Laden.

Regulación, televisiones públicas y un futuro digital

Los tres ponentes se mostraron favorables a crear un órgano de regulación verdaderamente independiente ante la incapacidad que ha mostrado el sector para autorregularse. “El CAC empezó muy bien pero cayó de nuevo en las cuotas políticas” dijo Calaf, mientras Monegal fue más contundente: “Hace años estos tribunales me irritaban, pero después de ver algunas cosas, efectivamente el trabajo de periodista no se pude analizar con el código penal en la mano. Ya no, la ley no está preparada para las perversiones que estamos viendo”.

La pervivencia de las televisiones públicas fue otros de los temas que surgieron en el debate. Calaf calificó el derecho a la información tan necesario como la sanidad o la educación. La supresión de la publicidad de TVE fue, según Monegal, motivada por la presión de las cadenas privadas al gobierno. “Ahora van a por la autonómicas”.

Calaf se mostró esperanzada a que la información audiovisual pueda tener una nueva oportunidad en el medio digital. Y Delàs dejó un espacio también para la autocrítica: ¿Qué hemos hecho mal para que la gente prefiera un programa de opinión que un reportaje informativo?BCNMediaLab y el proyecto BCNMediaLab tienen una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Si necesitas algún permiso adicional puedes contactar con nosotros aquí.

Feed RSS. Este blog usa Wordpress con el theme Modern Clix, de Rodrigo Galindez, ligeramente modificado por nosotros.