Archived entries for Toni Piqué

El paper del paper: invertir de nou en periodisme

Dijous passat vam celebrar el tercer BCNMediaLab [veure el vídeo]. Volíem parlar del futur del paper, però irremeiablement vam parlar del futur del periodisme, potser perquè l’un està inevitablement lligat a l’altre… (però potser no al revés) Els ponents van estar a l’altura de l’ocasió i vam gaudir d’un interessant debat entre la il·lusió d’una nova època i la crua realitat que s’imposa en empreses i redaccions en aquests temps de transició industrial.

  • Toni Piqué: “Cal renovar gairebé tot el periodisme. És un temps fantàstic per fer coses noves, perquè ara no cal tenir una rotativa per fer-ho, i qui vulgui col·laborar amb el periodisme pot fer-ho i ho fa. Això és la part positiva d’aquesta explosió de xarxes socials i dispositius “.
  • José Sanclemente: “Si una capçalera no és rendible, no és independent, i si no és rendible s’ha de ” vendre “(…). M’atreviria a dir que el 95% dels diaris d’Espanya no van ser rendibles l’any passat, van perdre diners, assumint que la majoria van realitzar Eros “. “Ara els diaris són com una ensopegada, al final has d’anar llegint entre línies, distingint entre informació i pàgines patrocinades (…) En aquest escenari és molt difícil que els periodistes puguin fer la seva feina” i ser veritablement independents.

Va ser Sanclemente qui va recordar una frase del periodista Miguel Angel Aguilar en relació al cas Rumasa fent èmfasi que mentre “s’envien periodistes a les guerres, no s’envien al Registre Mercantil”.

  • Louis-Charles Tiara, jove editor de les revistes Barcelonès i Madriz, va explicar les característiques del mercat de les revistes a Espanya: “Mai s’ha desenvolupat l’hàbit de subscripció ni existeix una logística preparada per a elles. Els quioscos estan desapareixent i a Espanya les revistes es consumeixen un 90% per venda en quiosc. Als EUA, en canvi, és un 30%, la resta, per subscripció. El consum està lligat al quiosc però aquests estan desapareixent “.

Vam tornar a centrar-nos en el tema de la trobada. Sanclemente ens va recordar que encara que a Espanya hi ha caigudes un 4% anual en la difusió es dóna la paradoxa que es llegeixen més diaris que mai, però no hi ha compradors. I que tenim “134 diaris diaris d’informació general que perden molts diners“. La mitjana europea per país, va explicar, és de 70, “i som el segon país amb més diaris d’Europa per darrere d’Alemanya. “Per força desapareixeran diaris, no hi ha mercat per a tots”, va concloure.

Toni Piqué estava d’acord amb aquesta idea però sobre tot volia mostrar optimista: “Cal deixar de comprar periodistes i comprar informació, a qui la tingui, ia qui la tingui bé. I cal trobar una altra manera de subsidiar a un diari “. Andreu va recordar el text d’Enrique Meneses al nostre bloc, que feia referència a un futur amb redaccions petites. Piqué va dir però que no creia massa en les redaccions petites. “Les que quedaran són les redaccions grans”.

Sanclemente va reprendre el fil sobre la mida de les redaccions en el moment actual de reducció dràstica de les redaccions. “Estan desapareixent les redaccions (…) Per a mi ja no queden editors de premsa, només queden empreses, fons d’inversió… però si avui un editor voldria recuperar el lector, segurament hauria d’ajustar costos en el context actual, però no tocaria el múscul de l’empresa que és la redacció. No sé si les redaccions seran grans o petites, però el que és segur és que seran dolentes, molt dolentes “. Per a José Sanclemente la clau és una: “Cal invertir de nou en periodisme”, coincidint amb el que Juan Varela ens explicava al blog ..

Per Louis, “el lector no li importa tant d’on ve la informació, sinó si aquesta és la que li interessa”.

Quan va arribar l’hora de les preguntes van aflorar els testimonis de periodistes sobre situacions penoses: pàgines de publireportatges que es camuflen com a informació o mitjans que acomiaden personal per contractar a joves com autònoms i sous per sota de mileuristes.

Vam tornar a parlar del debat rendibilitat vs independència. “Tots ploràvem amb el tancament de CNN +, però si aquests senyors haguessin guanyat a mig milió d’euros no els haguessin tancat, i això mai ho diem” deia Piqué. “(…) No m’estranya gens el que ens està passant, no tenim àvia, hem de ser molt millors, perquè podem ser-ho, perquè sinó, això no xuta, ni el paper, ni el periodisme …”

I la veritat és que no sé si vam parlar molt de paper, però el cert és que la trobada va ser una de les més llargues de les tres que portem i on la gent va participar més.

  • Us deixo amb les meves conclusions personals: el paper no morirà com suport, però ha de trobar el seu nou lloc en el nou ecosistema. De ben segur aquest futur no estarà en un fulletó amb quatre notes d’agència. Si el paper vol seguir sent rellevant, ha de tornar a “invertir en periodisme” com deia Sanclemente. “Podem fer-ho millor, molt millor” deia Toni Piqué. I això, no només va pel suport paper, sinó en realitat, per a tot el periodisme. Podem fer millor periodisme. Sigui on sigui i com sigui. Però també necessitem nous editors que entenguin de què va això anomenat periodisme.

Altres que han escrit sobre el 3er BCNMediaLab:

El papel del papel: volver a invertir en periodismo

El jueves pasado celebramos el tercer BCNMediaLab [ver el vídeo]. Queríamos hablar del futuro del papel, pero irremediablemente hablamos del futuro del periodismo, quizá porque está inevitáblemente ligado el uno al otro (pero no al revés). Los ponentes estuvieron a la altura de la ocasión y disfrutamos de un interesante debate entre la ilusión de una nueva época y la cruda realidad que se impone en empresas y redacciones, en estos tiempos de transición industrial.

  • Toni Piqué: “Hay que renovar casi todo el periodismo. Es un tiempo fantástico para hacer cosas nuevas, porque ahora no hay que tener una rotativa para hacerlo, y quién quiere colaborar con el periodismo puede hacerlo y lo hace. Eso es la bueno de esta explosión de redes sociales y dispositivos”.
  • José Sanclemente: “Si una cabecera no es rentable, no es independiente, y si no es rentable se tiene que “vender”(…) Me atrevería a decir que el 95% de los diarios de España no fueron rentables el año pasado, perdieron dinero, asumiendo que la mayoría realizaron ERES“. “Ahora los periódicos son como un tropezón, al final tienes que ir leyendo entre lineas, distinguiendo entre información y páginas patrocinadas (…) En ese escenario es muy difícil que los periodistas puedan hacer su trabajo” y ser verdaderamente independientes.

Fue Sanclemente quién recordó una frase del periodista Miguel Angel Aguilar en relación al caso Rumasa haciendo hincapié en que mientras “se envían periodistas a las guerras, no se envían al Registro Mercantil“.

  • Louis-Charles Tiar, joven editor de las revistas Barcelonés y Madriz, explicó las características del mercado de las revistas en España: “Nunca se ha desarrollado el hábito de subscripción ni existe una logística preparada para ellas. Los quioscos están desapareciendo y en España las revistas se consumen en un 90% por venta en quiosco. En EEUU, en cambio, es un 30%, el resto, por subscripción. El consumo está atado al quiosco pero éstos están desapareciendo”.

Volvimos a centrarnos en el tema del encuentro. Sanclemente nos recordó que aunque en España hay caídas den un 4% anual en la difusión se da la paradoja que se leen más periódicos que nunca, pero no hay compradores. Y que tenemos “134 periódicos diarios de información general que pierden mucho dinero”. La media europea por país, explicó, es de 70, “y somos el segundo país con más periódicos de Europa por detrás de Alemania. “Por fuerza desaparecerán periódicos, no hay mercado para todos”, concluyó.

Toni Piqué estaba de acuerdo con esta idea pero ante todo quería mostrarse optimista: “Hay que dejar de comprar periodistas y comprar información, a quién la tenga, y a quien la tenga bien. Y hay que encontrar otra forma de subsidiar a un diario”. Andreu recordó el texto de Enrique Meneses en nuestro blog, que hacía referencia a un futuro de redacciones pequeñas. Piqué dijo sin embargo, que no creía demasiado en las redacciones pequeñas. “Las que quedarán son las redacciones grandes”.

Sanclemente retomó el hilo del tamaño de las redacciones en el momento actual de reducción drástica de las redacciones. “Están desapareciendo las redacciones (…) Para mi ya no quedan editores de prensa, sólo quedan empresas, fondos de inversión… pero si hoy un editor quisiera recuperar al lector, seguramente debería ajustar costes en el contexto actual, pero no tocaría el músculo de la empresa que es la redacción. No sé si las redacciones serán grandes o pequeñas, pero lo que es seguro es que serán malas, muy malas”. Para José Sanclemente la clave es una: “Hay que volver a invertir en periodismo”, coincidiendo con lo que Juan Varela nos explicaba en el blog..

Para Louis, “al lector no le importa tanto de dónde viene la información, sino si esa es la que le interesa”.

Cuando llegó la hora de las preguntas afloraron los testimonios de periodistas sobre situaciones penosas: páginas de publireportajes que se camuflan como información o medios que despiden a personal para contratar a jóvenes como autónomos y sueldos por debajo de mileuristas.

Volvimos a hablar de la dicotomía rentabilidad vs independencia. “Todos llorábamos con el cierre de CNN+, pero si estos señores hubieran ganado a medio millón de euros no los hubieran cerrado, y eso nunca lo decimos” decía Piqué. “ (…) No me extraña nada lo que no está pasando, no tenemos abuela, tenemos que ser mucho mejores, porque podemos serlo, porque sino, esto no chuta, ni el papel , ni el periodismo… “

Y la verdad es que no sé si hablamos mucho de papel, pero lo cierto es que la sesión fue la más larga de las tres que llevamos, y en donde la gente participó más.

Os dejo con mis conclusiones personales: el papel no morirá cómo soporte, pero tiene que encontrar su nuevo lugar en el nuevo ecosistema. A buen seguro ese futuro no estará en un folletín con cuatro notas de agencia. Si el papel quiere seguir siendo relevante, tiene que volver a “invertir en periodismo” como decía Sanclemente. “Podemos hacerlo mejor, mucho mejor” decía Toni Piqué. Y eso, no solo va por el soporte papel, sino en realidad, para todo el periodismo. Podemos hacer mejor periodismo. Sea dónde sea y cómo sea. Pero también necesitamos nuevos editores que entiendan de qué va esto llamado periodismo.

Otros que han escrito sobre el 3er BCNMediaLab:

02/24 What role print media will have in the future?

After the long Christmas break we return to the meetings of BCNMediaLab. After having talked about social networking and entrepeurship jornalism, we look at the future of the print. We wonder: how will look like newspapers and magazines in the future? What will your their role in the new information ecosystem dominated by over-information, real time and ubiquity?

Will be February 24, at  37 grados.

We invited people from the magazine Barcelonés and Madriz, the consultant and journalist Toni Piqué and José Sanclemente, who will help us to try to imagine the future of media and its new role in the digital context.

Register now here.

24/02 Quin paper tindrà el paper?

Reprenem les trobades del BCNMediaLab. Després d’haver parlat de xarxes socials i de periodistes emprenedors, volem fixar-nos en el futur del paper. Ens preguntem: ¿com seran els diaris i revistes del futur? Quin serà el seu rol dins del nou ecosistema informatiu dominat per la sobreinformació, el temps real i la ubiqüitat?

Serà el proper 24 de febrer, com sempre, al bar 37 grados.

Hem convidat al editor Louis-Charles Tiar, de les revistes Barcelonès i Madriz, al consultor i periodista Toni Piqué i a José Sanclemente, per tractar d’imaginar el futur del suport i el seu nou paper en el context digital.

Registreu-vos-hi aquí. Us hi esperem.

24/02 ¿Y qué papel tendrá el papel?

Después del largo parón navideño retomamos los encuentros del BCNMediaLab. Después de haber hablado de redes sociales y de periodistas emprendedores, queremos fijarnos en el futuro del papel. Nos preguntamos: ¿cómo serán los periódicos y revistas del futuro? ¿Cuál será su rol en el nuevo ecosistema informativo dominado por la sobre-información, el tiempo real y la ubiquidad?

Será el próximo 24 de febrero, como siempre en el bar 37 de grados.

Hemos invitado al editor Louis-Charles Tiar, de las revistas Barcelonés y Madriz, al consultor y periodista Toni Piqué y a José Sanclemente, para tratar de imaginar el futuro del soporte y su nuevo papel en el contexto digital. Más info.

Inscribiros aquí. Os esperamos.BCNMediaLab y el proyecto BCNMediaLab tienen una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Si necesitas algún permiso adicional puedes contactar con nosotros aquí.

Feed RSS. Este blog usa Wordpress con el theme Modern Clix, de Rodrigo Galindez, ligeramente modificado por nosotros.